Privacyverklaring

Privacy Policy – PUUR Poporkest Netersel

PUUR Poporkest hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy Policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. PUUR Poporkest houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening
Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy Policy;

 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als muziekvereniging zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van deze Privacy Policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van verenigingsleden

Persoonsgegevens van verenigingsleden worden door PUUR Poporkest verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

 • Administratieve doeleinden ten behoeve van de leden;

 • Het uitvoering geven aan het lidmaatschap

 • Het gebruik voor interne & externe concerten en activiteiten.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Het lidmaatschap

Voor de bovenstaande doelstellingen kan PUUR Poporkest de volgende persoonsgegevens van u vragen of al in het bezit hebben:

 • Naam;

 • Adres;

 • Woonplaats;

 • Telefoonnummers;

 • E-mailadres;

 • Geslacht;

 • Geboortedatum;

 • IBAN;

 • Het wel of niet in het bezit zijn van een PUUR outfit;

 • Het instrument dat bespeeld wordt;

 • Het aanvangsdatum lidmaatschap.

Uw persoonsgegevens worden door PUUR Poporkest opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerkingen voor de periode:

 • Volledige gegevens gedurende men lid is en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van klanten of leveranciers

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers (voor PUUR Poporkest heeft dit met name betrekking op bijv. het inhuren van muzikanten en dirigenten of personen op technisch en organisatorisch gebied) worden door PUUR Poporkest verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

 • Administratieve doeleinden;

 • Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;

 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De overeengekomen opdracht.

Voor de bovenstaande doelstellingen kan PUUR Poporkest de volgende persoonsgegevens van u vragen of al in het bezit hebben:

 • Naam;

 • Adres;

 • Woonplaats;

 • Telefoonnummers;

 • E-mailadres;

 • Geslacht;

 • Geboortedatum;

 • IBAN;

 • Het wel of niet in het bezit zijn van een PUUR outfit;

 • Het instrument dat bespeeld wordt;

 

Uw persoonsgegevens worden door PUUR Poporkest opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerkingen voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van donateurs, vrienden van PUUR Poporkest, de club van 100 en sponsoren.

Persoonsgegevens van donateurs, vrienden van PUUR Poporkest, de Club van 100 en sponsoren worden door PUUR Poporkest verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

 • Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven, uitnodigingen concerten en/of gerichte contacten;

 • Administratieve doeleinden;

 • Financiële doeleinden.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Schriftelijke toestemming.

Voor de bovenstaande doelstellingen kan PUUR Poporkest de volgende persoonsgegevens van u vragen of al in het bezit hebben:

 • Voornaam;

 • Tussenvoegsel;

 • Achternaam;

 • Adres;

 • Woonplaats;

 • Telefoonnummer;

 • IBAN in geval van machtiging;

 • E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door PUUR Poporkest opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerkingen voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men gezien wordt als donateur, vriend van PUUR Poporkest, lid van de Club van 100 of sponsor en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van nieuwsbriefabonnees

Persoonsgegevens van nieuwsbriefabonnees kunnen, nadat zij zich hiervoor zelf hebben aangemeld, door PUUR Poporkest verwerkt worden ten behoeve van de volgende doelstelling:

 • Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Inschrijving nieuwsbrief.

Voor de bovenstaande doelstelling kan PUUR Poporkest de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • NAWT-gegevens

 

Uw persoonsgegevens worden door PUUR Poporkest opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men aangemeld is voor de nieuwsbrief.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij mogelijk gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma;

 • De subsidieaanvraag bij de gemeente;

 • Deelname aan activiteiten van derden;

 • Communicatie met de KNMO.

 • Het uitwisselen van gegevens met aan PUUR Poporkest gelieerde stichtingen.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is, of tenzij hier reden/noodzaak toe is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Beeldmateriaal

Foto en videobeelden, genomen tijdens openbare gelegenheden zoals concerten en serenades, kunnen geplaatst worden in bijvoorbeeld (regionale) kranten, op de website of gedeeld worden via Social Media. Indien u hiervoor toestemming heeft gegeven, wordt ervan uitgegaan dat u hier geen problemen mee heeft. U kunt te allen tijde uw toestemming intrekken. Voor andere beelden, genomen tijdens bijvoorbeeld repetities, zal voor verder gebruik altijd eerst bij de desbetreffende persoon om toestemming worden gevraagd.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

PUUR Poporkest bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens PUUR Poporkest van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;

 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;

 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

 • Onze bestuursleden/vrijwilligers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Binnen een redelijke termijn zullen we aan uw oproep gehoor geven. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan gerust contact met ons op!

Contactgegevens

PUUR Poporkest Netersel
Fons van der Heijdenstraat 16

5534AV Netersel

info@puurpoporkest.nl